Aktuálně:

Přihláška do školní družiny

Vážení rodiče,
pokud máte zájem o to, aby vaše dítě ve školním roce 2020/2021 chodilo do školní družiny, vyplňte prosím tuto přiloženou přihlášku a pošlete ji na adresu dana.hnatova@zszarecna.cz nebo ji vhoďte do schránky školy v obálce nadepsané ŠKOLNÍ DRUŽINA.

V přihlášce zatím nevyplňujte Rozsah docházky a způsob odchodu žáka, u elektronických přihlášek nemusí být ani podpis (bude doplněno v září).


DOBROVOLNÝ NÁSTUP ŽÁKŮ I. STUPNĚ 25. 05. 2020

Dnes jsme otevřeli školu pro dobrovolný nástup žáků 1. stupně. Původně bylo přihlášeno 134 dětí, přišlo 128.

Rozdělili jsme je do 12 skupin.

Kromě dopoledního pobytu ve škole v pracovních skupinách mají žáci možnost využít oběd ve školní jídelně a také se zúčastnit odpoledních činností.

Škola je otevřena od 07:30 hod. Dopolední distanční vyučování probíhá od 08:00 do 11:20 – 12:00 hod., odpolední činnosti do 15:00 hod.

Vedoucími pracovních skupin jsou vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga. Učitelé v této době vedou vyučování na dálku (distanční vyučování) i pro žáky, kteří do školy nepřišli.

Distanční vzdělávání vedou všichni naši učitelé (I. stupeň, II. stupeň) osobně přímo ze školy.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ve školním roce 2020 - 2021 otevřeme 3 první třídy.

Rozdělování dětí do těchto tříd proběhne v týdnu od 25. 05. do 29. 05. 2020.

V červnu obdržíte dopis, ve kterém získáte informace o tom, do které třídy bylo vaše dítě zařazeno a jakou paní učitelku bude mít.

Třídní schůzka budoucích 1. tříd proběhne ve čtvrtek 18. 06. 2020 od 17:00 hodin.

Třídní učitelky budoucích 1. tříd:
 • 1. A - Mgr. Jana Horáčková
 • 1. B - Mgr. Petra Hořejší
 • 1. C - Mgr. Helena Muchová

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

pro školní rok 2020 - 2021
(podle registračních čísel)

1.

přijat

 

43.

přijata

2.

přijata

44.

přijat

3.

přijata

45.

odklad

4.

přijata

46.

přijata

5.

přijata

47.

přijata

6.

přijata

48.

přijata

7.

přijat

49.

přijata

8.

přijat

50.

přijat

9.

přijata

51.

přijat

10.

přijata

52.

přijata

11.

přijata

53.

přijat

12.

přijata

54.

přijat

13.

přijata

55.

odklad

14.

přijata

56.

odklad

15.

přijata

57.

přijat

16.

přijat

58.

přijat

17.

přijat

59.

přijat

18.

přijat

60.

přijata

19.

přijata

61.

přijat

20.

odklad

62.

přijata

21.

přijat

63.

odklad

22.

přijata

64.

přijat

23.

přijata

65.

přijata

24.

přijat

66.

přijata

25.

přijat

67.

přijata

26.

přijat

68.

přijat

27.

přijat

69.

přijata

28.

přijat

70.

přijat

29.

přijata

71.

odklad

30.

přijata

72.

odklad

31.

přijata

73.

odklad

32.

přijata

74.

přijat

33.

přijat

75.

odklad

34.

přijata

 

 

35.

přijat

 

 

36.

přijat

 

 

37.

přijata

 

 

38.

přijat

 

 

39.

přijata

 

 

40.

přijat

 

 

41.

přijata

 

 

42.

odklad

 

 

 


Výuka od pondělí 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

v pondělí 18. 05. 2020 jsme ukončili přihlašování žáků 1. stupně ke školní výuce. Celkem se přihlásilo 134 dětí, což činí přibližně 40% z celkového počtu našich žáků na 1. stupni. Zájem nastoupit do školní družiny má 34 žáků.

Žáci budou rozděleni do pracovních skupin. Snahou bylo sestavit skupiny žáků jedné třídy případně jednoho ročníku. Nebude tomu tak ale vždy. Rozhodoval počet zájemců.

 • Výuka začne v pondělí 25. 5. 2020.
 • Škola bude otevřena od 07:30 do 08:00 hod.
 • Před vstupem do školy odevzdají čestné prohlášení svému třídnímu učiteli/své třídní učitelce, přejdou do školy a po přezutí budou informováni učiteli/učitelkami, ve které třídě (učebně) bude pracovat jejich skupina. Žáci přejdou do třídy (učebny), umyjí a vydezinfikují si ruce.
 • Výuka bude probíhat od 08:00 – 11:40 hod.
 • Žáci, kteří nebudou přihlášeni do školní družiny a ani ke stravování odcházejí po výuce domů.
 • Ostatní budou odcházet na oběd dle rozvrhu jednotlivých skupin.

Pokud jste projevili zájem o stravování vašeho dítěte ve školní jídelně, musíte Vaše dítě přihlásit na www.strava.cz, nebo přímo telefonicky ve školní jídelně (739 622 868) – žáci nejsou přihlášeni na obědy automaticky – nejpozději do čtvrtka 21. 05. 2020 do 13:00 hod.

Nelze přihlásit dítě ke stravování, pokud jste tuto informaci nenahlásili do 18. května 2020.

S pozdravem
vedení školy


INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DNE 25. 05. 2020

Vážení rodiče,

dne 25. 05. 2020 bude opět možná osobní přítomnost žáků ve škole při výuce. V současné době pracujeme na zajištění všech podmínek k ochraně zdraví dětí i pracovníků školy, které budou v souladu s pokyny MŠMT (jejich přesné znění naleznete na www.msmt.cz).

Uvádíme stručný popis podmínek, za jakých mohou vaše děti přijít dne 25. 05. 2020 do školy. Přímá účast na výuce je i nadále dobrovolná a je zcela na zvážení zákonných zástupců, zda své dítě do školy pošlou. Prosíme vás o přečtení podmínek a o to, abyste v nejbližší možné době – nejpozději do 18. 05. 2020 – prokazatelně (přes systém Bakaláři) informovali třídní učitele, zda vaše dítě dne 25. 05. 2020 přijde do školy.

Skupiny dětí musí být stále stejné a maximální počet dětí ve skupině je 15. Z tohoto důvodu nelze žáka zařadit do školní skupiny déle než k 25. 05. 2020.

Výuka bude probíhat od v době 08:00 do 11:40 hodin.

Z organizačních důvodů nemůžeme zajistit, že vaše dítě bude ve skupině se svými spolužáky. Skupiny ve škole budou pracovat pod dohledem asistentek pedagoga a vychovatelek školní družiny podle pokynů vyučujících. Učitelébudou i nadále zajišťovat vzdělávání dětí stejným způsobem jako dosud. Obsah učiva a úkoly budou pro děti ve škole i pro ty, které zůstanou doma, naprosto stejné.

Čestné prohlášení

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
 • Škola stanoví přiměřená pravidla odpovídající režimu příchodu a odchodu žáků do školy a ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

  Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Školní jídelna

 • Bude otevřena. S organizací provozu budete informováni.

Školní družina

 • Ranní družina není poskytována.
 • Odpolední družina bude organizována ve stejné skupině žáků, ve které bude žák zařazen.
 • Odpolední družina bude otevřena max. do 15:00 hodin.

DOCHÁZKA DO ŠKOLNÍ SKUPINY OD 11. 5. 2020 za účelem přípravy na přijímací zkoušky na SŠ

Aktualizace - 6.5.2020

Vzhledem k požadavkům dojíždějících žáků upravujeme čas konzultačních hodin školních skupin pro žáky 9. tříd od 08:00 do 10:00 hod.

Zájem o účast projevilo předběžně 17 žáků. Budou tedy vytvořeny dvě školní skupiny.

Příprava bude probíhat od 11. 5. 2020 do data konání přijímací zkoušky v těchto termínech: každé pondělí a čtvrtek vždy od 9 do 11 hod. (1 hodina matematika a 1 hodina český jazyk). Žáci budou rozděleni do skupin po maximálně 15 žácích. Žáci nebudou sami vstupovat do budovy školy. Žáky si v 8:55 vyzvedne před školou vyučující a po skončení výuky je odvede do šatny a dohlédne na jejich odchod ze školy.

 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.
 • Docházka žáků 9. roč. do školy není povinná.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 11. 5. 2020.
 • Výuka bude probíhat ve dvouhodinových blocích (1 hodina M, 1 hodina ČJ) bez přestávky. Žáci se budou moci v průběhu výuky napít, případně najíst a odejít na WC.
 • Žák je povinen dodržovat hygienická opatření stanovená ředitelem školy, zejména nošení roušky (má minimálně 2 na den + sáček na jejich odkládání) ve společných prostorách školy. Ve třídě není povinnost roušku nosit. Dále je povinen dodržovat 2 metrové odstupy od ostatních osob, minimalizovat shromažďování před školou. Před vstupem do školy bude žákům změřena teplota.  Bude-li žákovi naměřena teplota vyšší než 37°C, nebude do budovy vpuštěn. Po vstupu do školy a přezutí v šatně si žák ve třídě umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Žák musí 11. 5. 2020 před vstupem do školy odevzdat vyučujícímu Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (stahujte zde) podepsané zákonným zástupcem, jinak nebude do budovy vpuštěn a vzdělávací aktivity se nebude moci zúčastnit.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění stahujte zde.

OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
OD 08. 04. 2020

(Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví z 06. 04. 2020)

JE NUTNÉ DODRŽOVAT

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek: nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, - společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry, - nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

Zdeněk Hnát, ředitel školy


Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

MŠMT vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Na základě tohoto opatření upřednostňuje naše škola elektronické přijímání žádostí v termínu od 1. do 30. 4. 2020.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky.

Pokud máte zájem přihlásit Vaše dítě na naši školu, vyplňte Žádost o přijetí a doručte ji následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy: 3edms3d
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 3. Poštou nebo vložením do poštovní schránky školy v zalepené obálce s označením zápis
 4. Osobní podání 24. 04. 2020 od 13:00 do 18:00 hod. v kanceláři školy

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíte vyplnit Žádost o přijetí a Žádost o odklad školní docházky (k žádosti musí být přiloženy dvě přílohy – doporučení poradenského zařízení a posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa) a oba vyplněné a potvrzené dokumenty doručit do školy výše popsaným způsobem.

Výsledky zápisu

Přijatí žáci: seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod registračními čísly na vstupních dveřích školy a na www stránkách školy nejpozději 22. 5. 2020.
Registrační čísla žádosti o přijetí dítěte Vám budou poslána na Vaši e-mailovou adresu.

Nepřijatí žáci: zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně.

Pro dotazy využijte kontakty:
e-mail: eva.kasakova@zszarecna.cz, telefon: 603 861 916

Přílohy k zápisu:

 1. Žádost o přijetí
 2. Žádost o odklad školní docházky
 3. Kritéria pro přijetí
 4. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19.

V této souvislosti bude od 11.3. 2020 uzavřena školní družina a jídelna. ​

Na základě mimořádného opatření je škola od 11. 03. 2020 uzavřena do odvolání i v odpoledních hodinách pro pronajímatele školních tělocvičen a učeben!


hvezdicka

Oznámení o volném pracovním místě

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, oznamuje, že přijme s okamžitým nástupem asistenta pedagoga pro žáka 2. stupně ZŠ, částečný úvazek – 30 hodin.

Požadujeme středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, kurz pro asistenta pedagoga výhodou.

Nabídky s životopisem zasílejte: info@zszarecna.cz.
Bližší info: 374 723 118, 374 723 128.

 

Počítadlo přístupů (od 21.4.2010)

Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2018 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!